Algemene Voorwaarden Opleiding Barbierschool Doetinchem

ALGEMENE VOORWAARDEN BARBIERSCHOOL DOETINCHEM.

Artikel A: Definities

Barbierschool Doetinchem te Doetinchem.:

Vennootschap onder firma, handelend onder de naam “Joucke’s Barbershop vof.”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 61452238. 

Student:

De natuurlijke persoon (eventueel vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger) die een opleiding volgt bij Joucke’s Barbershop vof. 

Aanmeldingsformulier:

Het formulier, beschikbaar bij Joucke’s Barbershop vof. waarmee de student zich aanmeldt voor een opleiding van Joucke’s Barbershop vof.

Opleidingsduur en opleidingskosten:

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van Joucke’s Barbershop vof  en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Joucke’s Barbershop vof en is aangegeven in aantal lesdagen. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, inschrijfgeld, examengelden en overige kosten. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk inschrijfgeld, examengelden en overige kosten (zoals materiaal, boeken, kosten toegang e-learning en andere kosten) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven op de website van Joucke’s Barbershop vof  en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Joucke’s Barbershop vof.

Examens:

Het lesgeld is exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van Joucke’s Barbershop vof

worden afgenomen door onafhankelijke erkende examinatoren zoals Seton kappers. Op examens is het examenreglement van de betreffende exameninstelling van toepassing.  Daar waar Joucke’s Barbershop vof kosten voor examens heeft aangegeven draagt Joucke’s Barbershop vof zorg voor aanmelding van cursisten voor examens en voor inning en afdracht van examengelden aan de exameninstelling.

Certificaat:

   De opleiding van 20 weken wordt afgesloten met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Artikel B: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen Joucke’s Barbershop vof en de student, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Pagina 1 van 4 

Artikel C: Aanmelden en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelding voor de opleiding geschiedt door het aanmeldingsformulier van Joucke’s Barbershop vof volledig in te vullen en te ondertekenen en per post of e-mail te verzenden aan Joucke’s Barbershop vof Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding door Joucke’s Barbershop vof te zijn ontvangen. Ondertekening van het formulier door de aanvrager impliceert tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden. In het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager aan voor welke periode hij/zij bij voorkeur  de opleiding wenst te volgen.
 • Indien door Joucke’s Barbershop vof een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier is ontvangen, bevestigt Joucke’s Barbershop vof de aanmelding voor de opleiding aan de student per e-mail.
 • Als datum van aanmelding wordt gesteld de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier door Joucke’s Barbershop vof. Joucke’s Barbershop vof behoudt zich het recht aanmeldingen te weigeren.
 • Joucke’s Barbershop vof behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de student een of meer van zijn verplichtingen jegens Joucke’s Barbershop vof niet, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt of in strijd handelt met deze voorwaarden.
 • De student is zelf verantwoordelijk voor diens aanwezigheid en inzet gedurende de opleiding.

Artikel D. Prijzen en kosten

 1. De opleidingsprijs en de eventuele administratiekosten worden bindend vastgesteld door Joucke’s Barbershop vof en staan vermeld op het aanmeldingsformulier van Joucke’s Barbershop vof en bij het kennismakingsgesprek.
 • De opleidingsprijs is geldig voor de duur van de overeengekomen opleiding.

Overschrijding van de opleidingstermijn of het inhalen van een opleiding dag vindt slechts plaats in onderling overleg met Joucke’s Barbershop vof.  Bijkomende kosten voor verdere begeleiding en het volgen van extra opleiding  worden apart in rekening gebracht, tenzij ‘schriftelijk’ anders is bepaald door Joucke’s Barbershop vof

 • Joucke’s Barbershop vof bepaalt de kosten op basis van een standaard bedrag of op basis van uurtarief. Besluitvorming over de wijze van inhalen van een opleiding dag en de hoogte van de kosten ligt volledig bij Joucke’s Barbershop vof.

Artikel E. Facturering en betaling

 1. De opleidingsprijs en de eventuele kosten van bij-, nascholing en/of herexamens worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Indien de opleidingsprijs niet binnen twee weken na factuurdatum is voldaan, is de student in verzuim en behoudt Joucke’s Barbershop vof zich het recht voor om, nadat Joucke’s Barbershop vof de aanvrager tenminste eenmaal ‘schriftelijk’ heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen, met ingang van de datum waarin het verzuim is ingetreden het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en incassokosten.
 • Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Joucke’s Barbershop vof maakt als gevolg van de niet nakoming door de student van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de student.
 • Indien de aanvrager niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting als voornoemd, behoudt Joucke’s Barbershop vof zich het recht voor de student uit te sluiten van de opleiding. De aanvrager blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van diens betalingsverplichting voor de opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten.
 • Het wegblijven bij lessen door de student kan niet leiden tot vermindering van opleidingsprijs of eventuele andere verschuldigde bedragen.
 • Tussentijdse opzegging, door de student, ontslaat deze niet van haar/zijn betalingsverplichting.

Artikel F. Annuleringsregeling

 1. Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven, binnen twee weken na het ondertekenen van het aanmeldingsformulier voor de opleiding van Joucke’s Barbershop vof  Gericht aan Joucke’s Barbershop vof, Ruimzichtlaan 94, 7001 KG DOETINCHEM. Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel van de annuleringsbrief.

In geval van annulering binnen de annuleringstermijn bedragen de annuleringskosten € 75,- administratiekosten. De eventueel reeds betaalde opleidingsprijs wordt aan de aanvrager gerestitueerd.

 • Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 10% van het lesgeld aan Joucke’s Barbershop vof  verschuldigd.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 20% van het lesgeld aan Joucke’s Barbershop vof verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 50% van het lesgeld aan Joucke’s Barbershop vof verschuldigd.
 • Bij beëindiging door de student na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd waarbij lesgeld tot maximaal 1 jaar na de opzegging verschuldigd is.

Artikel G. Afstel door Joucke’s Barbershop vof

 1. Joucke’s Barbershop vof behoudt zich het recht voor een opleiding bij overmacht of bij een tekort aan opleidingsplaatsen of bij onvoldoende deelname geen doorgang te laten vinden dan wel uit te stellen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door afstel dan wel uitstel van de opleiding ontstane schade.
 • Joucke’s Barbershop vof verplicht zich uit- of afstel uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding aan de student bekend te maken. Joucke’s Barbershop vof zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleiding alsnog te verzorgen.
 • Bij afstel op initiatief van Joucke’s Barbershop vof wordt het reeds betaalde bedrag van de opleidingsprijs aan de student gerestitueerd.

Artikel H. Lesrooster

 1. Het lesrooster van de student zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding aan de student per mail worden toegezonden.
 • Joucke’s Barbershop vof  behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen. Wijzigingen zullen aan de betrokken student zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel I. Wijzingen Algemene voorwaarden

 1. Joucke’s Barbershop vof behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de website van Joucke’s Barbershop vof bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de student een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Joucke’s Barbershop vof nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel J. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door een ‘in Nederland’ bevoegde rechter.

Artikel K. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Joucke’s Barbershop vof toerekenbaar tekortschiet en de student daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Joucke’s Barbershop vof voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 • De aansprakelijkheid van Joucke’s Barbershop vof voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 • De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Joucke’s Barbershop vof, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel L. Auteurs- en Eigendomsrecht

Het les- en/of studiemateriaal waarvoor de koopprijs is voldaan blijft het eigendom van de student. Het auteursrecht berust echter bij de auteur van het lesmateriaal en gaat nimmer over op de student. Het is dan ook verboden lesmateriaal te fotokopiëren of op enigerlei andere wijze te vermenigvuldigen. Indien de student of ieder ander deze bepaling overtreedt, zal deze gehouden zijn de schade Joucke’s Barbershop vof en/of de auteur lijdt door dit onrechtmatig handelen op grond van de Auteurswet dienen te vergoeden.

Artikel M. Privacy en klachten reglement

Joucke’s Barbershop vof heeft een privacy- en klachtenreglement. Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk worden ingediend